19405_SDCC_SportsPartnership_StrategyDoc_Irish_v2 - Final Draft